Vi giver hurtig, personlig og professionel service. Vi ser os som din partner som sammen med dig udarbejder den rejse, som netop du ønsker.

Seneste nyt
Følg os på
GO UP
Kenzan travel

Rejsevilkår

Almene rejsevilkår for pakkerejser

For rejsen følger vi de retningslinjer og vilkår, som er sat af Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) for branchen den 28. juni 2018.

Rejsearrangøren har ret til at anvende særlige vilkår, som afviger fra de almene, hvis anvendelsen af særlige vilkår er motiveret af rejsens specielle karakter, specielle bestemmelser om transportmåden (såsom bookings- og salgsvilkår for regulære fly), afvigende indkvarteringsvilkår på grund af rejsens specielle karakter eller specielle omstændigheder på rejsemålet. De særlige vilkår må ikke stride imod loven om pakkerejser til ulempe for den rejsende.

De almene og særlige vilkår er en del af aftalen.

1. Aftalen

1.1 Aftalen bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, hvis ikke andet er aftalt. Arrangøren skal bekræfte den rejsendes bestilling uden forsinkelse. Fortrydelsesret gælder ikke ved aftale om pakkerejser.

1.2 Hovedrejsende er den person i hvis navn aftalen er indgået. Hovedrejsende angives først i rejsedokumenterne eller på anden tydelig måde. Hovedrejsende er betalingsansvarlig ifølge aftalen. Alle ændringer og eventuel afbestilling skal foretages af hovedrejsende. Undtagelser kan gøres hvis hovedrejsende bliver alvorligt syg og ikke kan gennemføre ændringen eller afbestillingen. Hovedrejsende er ansvarlig for at forsyne arrangøren med korrekte bookingoplysninger for de øvrige rejsende, som omfattes af aftalen. Eventuel tilbagebetaling sker til hovedrejsende.

1.3 Hvis den rejsende er under 18 år og rejser uden en voksen, skal dette angives ved bookingen. Visse rejser kan kræve en aldersgrænse, som kan være højere end 18 år. Information gives ved bookingen.

1.4 Tiderne for afrejse og hjemrejse i bookingbekræftelsen er præliminære. Arrangøren skal snarest og hvis muligt senest 20 dage inden afrejsen præcisere de afgangstider, som skal gælde for rejsen.

1.5 Arrangøren skal give almen information om hvad der gælder vedrørende pas og visum.

1.6 Arrangøren skal give almen information om sundhedsbestemmelser for rejsemålet.

1.7 Tilslutningsrejse eller specialarrangementer indgår kun i pakkerejseaftalen, hvis disse er booket sammen med og ved samme lejlighed som de tjenester, der indgår i pakkerejsen, eller hvis disse er solgt sammen med øvrige tjenester for en totalpris.

1.8 Eventuelle ønsker eller særlige tjenester efter rejsendes opfordring indgår kun i aftalen, hvis disse udtrykkeligt er bekræftet skriftligt af arrangøren.

1.9 Rejsende har pligt til at kontrollere bookingbekræftelsen/rejsepapirerne så snart de er modtaget og at alle oplysninger stemmer inklusive at navn er korrekt stavet og stemmer overens med passet. Eventuelle fejl skal påtales. Arrangøren forbeholder sig ret til at påføre en afgift svarende til den faktiske omkostning for at rette forkerte oplysninger tillige med en rimelig erstatning for det merarbejde, som rettelsen medfører. Hvis fejlen skyldes arrangøren eller en som denne har benyttet sig af, skal rettelse ske uden omkostning for rejsende.

1.10 Hovedrejsende skal omgående meddele arrangøren eventuelle ændringer af adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre oplysninger af betydning for arrangørens muligheder for at kontakte rejsende.

1.11 For visse rejser kræves et mindste deltagerantal for at rejsen skal kunne gennemføres. Rejsende skal i det tilfælde have tydelig information om dette senest ved bookingen.

1.12 Hvis flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse anvendes i korrekt rækkefølge. Rejsende kan således ikke kun bruge en hjemrejsebillet, når både tur og retur er booket eller kun en del af en flystrækning. Hvis billeten ikke benyttes fra starten, afbookes de resterende dele.

2. Pris og betaling

2.1 Prisen skal angives på en sådan måde, at hele rejsens pris tydeligt fremgår. Prisen skal omfatte alle i aftalen indgående tjenester samt obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.

2.2 Rejsende skal betale rejsens pris senest på det tidspunkt, som fremgår af aftalen.

Kenzan Tours må ikke kræve slutbetaling af rejsens pris tidligere end 35 dage inden afrejsen, hvis man ikke er blevet enige om andet, f.eks. hvis vores underleverandører kræver tidligere betaling pga. højsæson eller lignende.

2.3 Arrangøren kan i forbindelse med bookingbekræftelsen kræve en første delbetaling (tilmeldingsafgift). Tilmeldingsafgiften skal være rimelig i forhold til rejsens pris og omstændighederne i øvrigt. Tilmeldingsafgiften er normalt 10 % af rejsens totalpris, men kan ændres hvis vores underleverandører kræver det, f.eks. ved højsæson eller lignende.

2.4 Hvis rejsende ikke betaler rejsens pris ifølge aftalen, har arrangøren ret til at ophæve aftalen og kræve en rimelig erstatning.

2.5 Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår, er rejsens pris baseret på indkvartering for to personer i delt dobbeltværelse. Ved indkvartering for kun en person i dobbeltværelse eller større værelse beregnet til flere boende end en, har arrangøren ret til at kræve en tillægsafgift.

2.6 Arrangøren har endvidere pligt til at informere rejsende om eventuelle omkostninger som kan komme oveni.

3. Rejsendes ret til ændring og afbestilling

3.1 Rejsende har ret til at ændre aftalen, hvis arrangøren tillader dette. Ændringer i aftalen kan medføre ekstra omkostninger for rejsende fra arrangøren eller anden.

3.2 Rejsende har ret til at afbestille rejsen. Arrangøren forbeholder sig ret til at forlange erstatning fra rejsende for de omkostninger, som arrangøren rammes af som følge af afbestillingen. Arrangøren kan opstille rimelige standardiserede afbestillingsafgifter baseret på tidspunktet for afbestillingen. Hvis arrangøren ikke har opstillet nogle standardiserede afbestillingsafgifter, har arrangøren ret til en rimelig afbestillingsafgift.

Kenzan Tours har altid ret til at beholde indbetalt tilmeldingsafgift. Derefter beholder Kenzan Tours desuden de forskellige delbetalinger efterhånden som de forfalder. 

Ingen tilbagebetaling sker når rejsepapirer er udstedt, normalt 35 dage inden afrejse eller tidligere, for så vidt det ikke er muligt at få omkostninger tilbage fra underleverandører som i så fald skal tilbagebetales til rejsende med fradrag af Kenzan Tours administrationsomkostninger. 

Afbestilling af rejsen skal altid ske skriftligt til den ansvarlige sælger hos Kenzan Tours.

4. Rejsendes ret til at overdrage aftalen

4.1 Rejsende kan overdrage aftalen til en anden, som opfylder alle vilkår for at deltage i rejsen. Et sådant vilkår kan for eksempel være at transportfirma eller anden som arrangøren har benyttet ifølge gældende regler skal godtage skift af rejsende. Rejsende skal i rimelig tid inden afrejsen oplyse arrangøren eller detailhandleren om overdragelsen. Oplysninger foretaget senest syv dage inden afrejse anses altid for at være gjort i rimelig tid.

4.2 Arrangøren kan kræve en rimelig afgift for overdragelsen. Afgiften må ikke overstige omkostningerne som overdragelsen medfører for arrangøren. Arrangøren skal vise hvordan omkostningerne er beregnet.

Det er normalt ikke tilladt at overdrage flybilletter. Når det tillades af flyselskaberne, forbeholder vi os ret til at debitere den faktiske omkostning for overdragelsen ifølge det pågældende flyselskabs vilkår.

4.3 Overdrageren og erhververen er solidarisk ansvarlige overfor arrangøren eller detailhandleren for alt hvad der mangler at blive betalt for rejsen og for de ekstra omkostninger som overdragelsen medfører.

5. Ændringer inden afrejsen

5.1 Ændring af aftalevilkår
Arrangøren har ret til at foretage ændringer i aftalen forudsat at arrangøren informerer rejsende om ændringen på en klar, forståelig og tydelig måde på et varigt medie. Hvis ændringen er ubetydelig, for eksempel mindre ændringer af flyvetider, har rejsende ikke ret til prisfradrag eller skadeserstatning. Ved væsentlige ændringer af rejsen skal rejsende, hvis muligt, tilbydes en alternativ rejse eller ret til at opsige aftalen uden afbestillingsafgift.

5.2 Ændring af prisen
5.2.1 Arrangøren kan forhøje prisen for rejsen hvis forhøjelsen skyldes ændringer i brændstofomkostninger, skatter og offentlige afgifter eller valutakurser.
5.2.2 Rejsens pris må forhøjes med et beløb som svarer til rejsendes andel af den omkostningsøgning som arrangøren er ramt af. Ret til prisøgning foreligger kun hvis omkostningsøgningen sammenlagt overstiger 100 kronor per booking.
5.2.3 Rejsens pris skal reduceres, hvis arrangørens omkostninger, af grunde som er angivet ovenfor, mindsker med sammenlagt mindst 100 kroner per booking. Arrangøren kan ved prissænkning foretage fradrag for faktiske administrative omkostninger.
5.2.4 Arrangøren skal snarest muligt underrette rejsende om prisændringerne. Underrettelsen skal indeholde en motivering til ændringen og en beregning.
5.2.5 Prisen må ikke øges og behøver heller ikke sænkes i de sidste 20 dage inden den aftalte afrejsedag.
5.2.6 Arrangøren kan i sine særlige vilkår afstå fra retten til at øge prisen ifølge 5.2.1. I så fald behøver arrangøren heller ikke sænke prisen ifølge 5.2.3.

5.3 Rejsendes ret til at opsige aftalen uden afbestillingsafgift
5.3.1 Hvis rejsende ønsker at opsige aftalen på grund af en væsentlig ændring, for eksempel hvis prisen er forhøjet med mere end 8 % af pakkerejsens totalpris, skal rejsende meddele arrangøren, at aftalen opsiges inden for en af rejsearrangøren angiven rimelig tid fra tidspunktet hvor arrangøren informerede rejsende om ændringen. Gør rejsende ikke det, bliver rejsende bundet af den nye aftale.
5.3.2 Hvis pakkerejseaftalen opsiges skal arrangøren uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter at aftalen er opsagt tilbagebetale hele rejsens pris.

5.4 Arrangørens og rejsendes ret til at opsige aftalen ved uundgåelige og ekstraordinære hændelser
5.4.1. Både arrangøren og rejsende har ret til at opsige aftalen hvis gennemførelsen af pakkerejsen eller transporten af passagerer til rejsemålet påvirkes væsentligt af uundgåelige og ekstraordinære hændelser på rejsemålet eller i dets umiddelbare nærhed. Med uundgåelige og ekstraordinære hændelser menes for eksempel alvorlige sikkerhedsproblemer, så som krig, terrorisme, udbrud af alvorlig sygdom eller naturkatastrofer. Rejsende har i sådanne tilfælde ret til at opsige aftalen uden at betale nogen afbestillingsafgift. Hvis arrangøren opsiger aftalen ifølge dette punkt har rejsende ikke ret til skadeserstatning. Rejsende har i sådanne tilfælde ret til fuld tilbagebetaling på den måde som følger af 5.3.2.
5.4.2.Rejsende har ikke ret til at opsige aftalen hvis de uundgåelige og ekstraordinære hændelser var alment kendte på tidspunktet da aftalen blev indgået.
5.4.3 For at klarlægge om hændelsen er af en sådan alvorlig karakter som er angivet ovenfor skal sagkyndige svenske eller internationale myndigheder rådspørges. En gældende frarådning fra udenrigsministeriet skal altid betragtes som grund til opsigelse.

6. Arrangørens ansvar for pakkerejsens gennemførelse

6.1 Manglende gennemførelse
Hvis en rejsetjeneste ikke gennemføres ifølge aftalen, skal arrangøren afhjælpe fejlen inden for rimelig tid. Arrangøren har dog ikke pligt til at afhjælpe fejlen, hvis det er umuligt eller hvis afhjælpningen vil medføre uproportionerede omkostninger. Hvis arrangøren ikke afhjælper fejlen, kan rejsende have ret til prisfradrag og skadeserstatning.

6.2 Væsentlige fejl
6.2.1 Hvis efter afrejsen en væsentlig del af de aftalte tjenester ikke kan tilbydes, skal arrangøren hvis muligt ordne tilsvarende eller mindst tilsvarende alternativer uden ekstra omkostninger for rejsende. Kan arrangøren ikke tilbyde dette, skal arrangøren tilbyde alternativer af lavere kvalitet i forening med rimeligt prisfradrag. Rejsende må kun afvise sådanne alternativer hvis disse ikke kan anses for værende sammenlignelige med dem som skulle være tilbudt ifølge aftalen eller hvis det tilbudte prisfradrag ikke kan betragtes som værende rimeligt.
6.2.2 Kan arrangøren ikke tilbyde et alternativ eller hvis rejsende har ret til at afvise sådanne alternativer ifølge 6.2.1., kan rejsende have ret til prisfradrag og skadeserstatning.
6.2.3 Ved fejl som væsentligt påvirker gennemførelsen af pakkerejsen og som arrangøren ikke har afhjulpet inden for rimelig tid kan rejsende opsige aftalen og kan også have ret til prisfradrag og skadeserstatning.
6.2.4 Kan arrangøren ikke tilbyde et alternativ eller hvis rejsende har ret til at afvise sådanne alternativer ifølge 6.2.1., eller hvis rejsende har opsagt aftalen ifølge 6.2.3 har rejsende ret til tilsvarende hjemtransport uden unødig forsinkelse og uden ekstra omkostninger hvis pakkerejsen indbefatter transport og rejsende befinder sig på rejsemålet.

7. Om prisfradrag og skadeserstatning

7.1 Prisfradrag anvises ikke hvis arrangøren kan vise at fejlen skyldes rejsende.

7.2 Rejsende har ikke ret til skadeserstatning hvis arrangøren viser at fejlen skyldes rejsende eller tredje part som mangler forbindelse til tilbudet af rejsetjenester som indgår i pakkerejsen, eller hvis fejlen skyldes uundgåelige og ekstraordinære hændelser.

7.3 Hvis fejlen skyldes nogen som arrangøren har benyttet, er arrangøren kun fri for skadeserstatning ifølge disse rejsevilkår hvis også den som arrangøren har benyttet skulle være fri ifølge den bestemmelse. Det samme gælder hvis fejlen skyldes nogen anden i et tidligere led.

7.4 Ret til skadeserstatning på grund af at arrangøren har aflyst rejsen foreligger ikke, hvis arrangøren viser at færre personer end et i aftalen angivet minimumsantal har tilmeldt sig rejsen og rejsende inden for en i aftalen angiven tid er skriftligt underrettet om at rejsen er aflyst.
Meddelelse om at en rejse aflyses skal gives senest

  • 20 dage inden afrejse, hvis rejsen varer længere end 6 dage
  • 7 dage inden afrejse, hvis rejsen varer mellem 2 og 6 dage
  • 48 timer inden afrejse, hvis rejsen varer mindre end 2 dage

7.5 Skadeserstatning ifølge disse vilkår omfatter erstatning for ren formueskade, personskade og materiel skade. Rejsende har pligt til i så høj grad som muligt at begrænse skaden.

7.6 Hvis ikke anden begrænsning følger af pakkerejseloven eller anden ufravigelig lovgivning er arrangørens ansvar for skade begrænset til tre gange pakkerejsens pris. Denne begrænsning gælder dog ikke ved personskade eller ved skade som er forårsaget forsætligt eller ved skødesløshed.

8. Reklamation

8.1 Rejsende må kun påberåbe fejl i de aftalte tjenester hvis denne inden for rimelig tid efter at fejlen blev bemærket eller burde være bemærket underretter arrangøren eller forhandleren om fejlen. Dette skal ske snarest muligt og hvis muligt på rejsemålet. Ved fastsættelse af eventuelt prisfradrag eller erstatning for skader tages det tidspunkt i betragtning hvor rejsende reklamerede, hvis en sådan meddelelse havde indebåret at arrangøren kunne have afhjulpet fejlen. Skriftlig reklamation skal være Kenzan Tours i hænde senest to måneder efter hjemkomstdatoen.

8.2 Uden hindring af punkt 8.1 får rejsende påberåbe fejl hvis arrangøren eller forhandleren har handlet groft skødesløst eller i strid med tro og ære.

9. Rejsendes ansvar under rejsen

9.1 Arrangørens anvisninger
Rejsende har pligt til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse som gives af rejselederen eller af anden person som arrangøren benytter. Rejsende har pligt til at respektere de ordensregler som gælder for rejsen og på rejsemålet og optræde så at medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis rejsende på en væsentlig måde bryder med dette, kan arrangøren ophæve aftalen uden at rejsende har ret til erstatning eller tilbagebetaling.

9.2 Rejsendes ansvar for skade
Rejsende er ansvarlig for eventuel skadeserstatning på grund af skade som rejsende gennem skødesløshed forvolder arrangøren.

9.3 Rejsendes ansvar for formaliteter
9.3.1 Rejsende er selv ansvarlig for at iagttage nødvendige formaliteter for rejsens gennemførelse, som for eksempel besiddelse af gyldigt pas, visum, vaccinationer og forsikring.
9.3.2 Rejsende skal for samtlige i pakkerejsen indgående transporttjenester have afsluttet check-in i overensstemmelse med rejseplan eller anden anvisning fra arrangøren eller transportøren.
9.3.3 Rejsende er selv ansvarlig for alle omkostninger som opstår på grund af mangler i nævnte formaliteter, for eksempel hjemtransport som følge af manglende pas, hvis ikke manglerne er forårsaget af forkert information fra arrangøren eller forhandleren.
9.3.4 Rejsende er ansvarlig for at tage del i information som er tilbudt af arrangøren.

9.4 Afvigelse fra arrangementet
Rejsende som efter rejsen er påbegyndt afviger fra arrangementet har pligt til at meddele dette til arrangøren eller dennes repræsentant.

10. Arrangørens pligt til at tilbyde assistance

Hvis rejsende befinder sig i vanskeligheder under rejsen har arrangøren pligt til uden unødig forsinkelse at give passende hjælp. Sådan hjælp kan for eksempel være information om sundheds- og sygeplejetjenester, lokale myndigheder og konsulær støtte. Arrangøren har ret til at pålægge en rimelig afgift for sådan hjælp hvis situationen er forårsaget opsætligt eller ved uagtsomhed fra rejsendes side.

11. Tvist bilæggelse

Parterne bør forsøge at løse tvister som gælder tolkningen eller anvendelsen af aftalen på egen hånd. Hvis parterne ikke kan enes, kan tvisten kan prøves ved Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller af en almen domstol. En tvist kan også prøves via EU-kommissionens onlineplatform: http://ec.europa.eu/odr.

Øvrigt
I tider med usikkerhed gør vi alt for at din rejse skal blive enklere, tryggere og mere fleksibel. Du betaler kun en udbetaling for at holde en nybooking og slutbetaling sker ikke før end 35 dage inden afrejse. Gratis at ændre din booking frem til slutbetaling og fuld tilbagebetaling i tilfælde af at rejsen ikke kan gennemføres på grund af restriktioner. Vi tilbyder også  pandemitilpasset rejseforsikringGoudasKontakt os for mere info.